Szanowny Kliencie, użytkowniku stron internetowych administrowanych przez firmę „LW - Łukasz Wróblewski”, tj. https://www.e-tama.pl, dokument, który czytasz jest dowodem na to, że firma „LW - Łukasz Wróblewski” poważnie traktuje kwestię Pani/Pana prywatności oraz wymogów prawnych, jakie w związku z jej ochroną nakładają na firmę „LW - Łukasz Wróblewski” przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO

Celem niniejszej Polityki prywatności jest przekazanie Pani/Panu niezbędnych oraz wymaganych prawem informacji na temat zasad przetwarzania przez firmę „LW - Łukasz Wróblewski” Pani/Pana danych osobowych.

Na wstępie informacja dotycząca Administratora danych osobowych, tj. podmiotu, który ustala cele oraz decyduje o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: jest nim firma „LW - Łukasz Wróblewski” z siedzibą w Piszu przy ul. Grunwaldzkiej 1A, 12-200 Pisz, zarejestrowana w rejestrze REGON, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 849-154-97-50, REGON:384898271. We wszelkich sprawach dotyczących prywatności może się Pani/Pan kontaktować z firmą „LW - Łukasz Wróblewski” poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@etama.pl.

I. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA, KATEGORIE PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

1. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

Firma „LW - Łukasz Wróblewski” przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z firmą „LW - Łukasz Wróblewski” lub gdy jest to niezbędne do wykonania już zawartej umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO).

W praktyce wiąże się to z możliwością:

1) zawarcia z firmą „LW - Łukasz Wróblewski” umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie sklepu internetowego https:/www.e-tama.pl. (dalej zwanego Sklepem internetowym), związanych z założeniem konta użytkownika w ww. Sklepie internetowym.

2) zawarcia z firmą „LW - Łukasz Wróblewski” umów sprzedaży towarów,

4) przesłania do firmy „LW - Łukasz Wróblewski” zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych dostępnych na stronie internetowej https://www.e-tama.pl w związku z zakładaniem konta w Sklepie internetowym lub w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów za pośrednictwem ww. stron internetowych.

2. OBOWIĄZEK PRAWNY

Firma „LW - Łukasz Wróblewski” przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na firmie „LW - Łukasz Wróblewski” (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W praktyce oznacza to konieczność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z wywiązaniem się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.

II. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w celach, o których mowa w cz. I-III. Polityki prywatności firmiy „LW - Łukasz Wróblewski” może udostępniać Pani/Pana dane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

· Podmiotom świadczącym usługi przewozowe (kurierom), podmiotom świadczących usługi pocztowe, dostawcom towarów sprzedawanych przez firmię „LW - Łukasz Wróblewski” – w przypadku realizowania dostawy towaru bezpośrednio z magazynu tego dostawcy, podmiotom na rzecz, których firma „LW - Łukasz Wróblewski” zbywa wierzytelności w związku z zawartymi umowami faktoringu, umowami ubezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy sprzedaży, biurom informacji gospodarczych, podmiotom świadczącym usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, bankom, w którym firma „LW - Łukasz Wróblewski” posiada rachunek bankowy w związku z przekazywaniem za jego pośrednictwem kwot na Pani/Pana rachunek, w przypadku zwrotu towarów, reklamacji, nadpłat, podmiotom świadczącym na rzecz firmę „LW - Łukasz Wróblewski” usługi logistyczne, usługi agencyjne lub usługi dystrybucyjne, usługi archiwizowania dokumentów, usługi badania sprawozdań finansowych, usługi księgowe, doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi informatyczne, usługi marketingowe, podmiotom świadczącym usługi w zakresie public inwestor relations, podmiotom, którym firma „LW - Łukasz Wróblewski” zleca prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym firmę „LW - Łukasz Wróblewski” lub ww. podmioty.

III. PLANOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w cz. I-III niniejszej Polityki prywatności.

· W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy (cz. I Polityki prywatności), firma „LW - Łukasz Wróblewski” przetwarza dane osobowe do upływu okresu przedawnienia wynikających z nich roszczeń cywilnoprawnych.

· W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego (cz. II Polityki prywatności) okres przetwarzania danych wynika z przepisów prawa.

· W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu firmy „LW - Łukasz Wróblewski” lub podmiotu trzeciego (cz. III Polityki prywatności) okres przechowywania danych osobowych jest różny w zależności od szczegółowego celu przetwarzania.

- W przypadku przetwarzania danych w celu zarządzania relacjami z klientem dane są przetwarzane przez czas nieoznaczony lub do chwili złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją.

- W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń przez firmię „LW - Łukasz Wróblewski” lub w celu podjęcia obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec firmy „LW - Łukasz Wróblewski”, firma „LW - Łukasz Wróblewski” przetwarza dane osobowe w tym celu do momentu wyegzekwowania dochodzonego roszczenia lub przedawnienia roszczeń, w zależności które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

- W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu rozliczalności, firma „LW - Łukasz Wróblewski” przetwarza dane osobowe przez czas jak będzie to niezbędne do udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez uprawnione organy publiczne.

IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

· Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii Pani/Pana danych, w tym drogą elektroniczną.

2. PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

· Ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania nieprawidłowych ww. danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo żądania uzupełnienia niekompletnych ww. danych osobowych

3. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

· Ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia przez firmę „LW - Łukasz Wróblewski” Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

- wniesie Pani/Pan sprzeciw, z uwagi na swą szczególną sytuację wobec przetwarzania przez firmę „LW - Łukasz Wróblewski” Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu firmy „LW - Łukasz Wróblewski” lub podmiotu trzeciego i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

- wniesie Pani/Pan sprzeciw przeciwko przetwarzania Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego

- Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub w prawie polskim któremu podlega firma „LW - Łukasz Wróblewski”

Firma „LW - Łukasz Wróblewski” zwraca jednak Pani/Pana uwagę, że prawo to podlega istotnym ograniczeniom.

Firma „LW - Łukasz Wróblewski” nie będzie mógł spełnić Pani/Pana żądania jeśli dalsze przetwarzanie jest niezbędne do:

- wywiązania się przez firmę „LW - Łukasz Wróblewski” z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na podstawie prawa unijnego lub prawa krajowego (np. nie minął jeszcze okres przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umową zawartą pomiędzy firmą „LW - Łukasz Wróblewski” i Panią/Panem, nie minął jeszcze okres przechowywania dokumentów księgowych wystawionych w związku z umową zawartą pomiędzy firmą „LW - Łukasz Wróblewski” i Panią/Panem).

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

4. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

· Ma Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jeśli:

- kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający firmie „LW - Łukasz Wróblewski” sprawdzić prawidłowość tych danych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- firma „LW - Łukasz Wróblewski” nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- wniosła Pani/wniósł Pan sprzeciw z uwagi na swą szczególną sytuację, wobec przetwarzania przez firmę „LW - Łukasz Wróblewski” Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu firmy „LW - Łukasz Wróblewski” lub podmiotu trzeciego – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie firmy „LW - Łukasz Wróblewski” są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu zgłoszonego przez Panią/Pana.

5. PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH

· Ma Pani/Pan prawo otrzymania w postaci pliku w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu przez programy komputerowe, danych dostarczonych przez Panią/Pana, które firma „LW - Łukasz Wróblewski” przetwarza w sposób zautomatyzowany na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy. Ma Pani również prawo żądania przesłania ww. pliku innemu administratorowi danych o ile jest to technicznie możliwe.

6. PRAWO DO SPRZECIWU

· Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym celu firmy „LW - Łukasz Wróblewski” lub podmiotu trzeciego. (cz. I ust. 3 niniejszej Polityki prywatności), w tym profilowania.

Firma „LW - Łukasz Wróblewski” ma prawo odmówić zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych jeśli wykaże:

- istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów lub praw i wolności lub

- istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

· Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw jeśli firma „LW - Łukasz Wróblewski” przetwarza Pani/Pana dane w celu marketingu bezpośredniego. Najłatwiej można to zrobić klikając na link znajdujący się w treści każdej wiadomości elektronicznej zawierającej informacje handlowe, przesłanej przez firmę „LW - Łukasz Wróblewski”

V. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Może Pani/Pan może przeglądać stronę internetową https://www.e-tama.pl  bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

Jeśli zakłada Pani/Pan konto w Sklepie internetowym jako konsument konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail, hasło logowania do konta, imię i nazwisko, nr telefonu, ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym.

Jeśli zakłada Pani/Pan konto w Sklepie internetowym jako przedsiębiorca (FIRMA) konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail, hasło logowania do konta, imię i nazwisko, nr telefonu, nr NIP, nazwa pod którą prowadzi Pani/Pan działalność gospodarczą (Pole: nazwa firmy), ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, wskazanie segmentu rynku w którym prowadzi Pani/Pan działalność gospodarczą (Pole: Rynek). Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym.

W przypadku, gdy w trakcie zakładania Konta w Sklepie internetowym zostanie Pani/Panu wyświetlony komunikat o błędzie, informujący o braku możliwości dokończenia procesu założenia Konta, bądź informacja o tym, iż istnieje już Konto w Sklepie internetowym przypisane do wprowadzonego przez Panią/Pana nr NIP, może Pani/Pan skontaktować się z administratorem Sklepu w celu wyjaśnienia przyczyn takiej sytuacji. W tym celu może Pani/Pan skorzystać z formularza kontaktowego, w którego treści konieczne będzie podanie nr. telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje brak możliwości skontaktowania się z firmą „LW - Łukasz Wróblewski”. za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zawierając umowę sprzedaży towarów dodatkowo może Pani/Pan podać inny niż podczas rejestracji adres dostawy. Podanie ww. danych jest dobrowolne.

6. Jeśli wystąpi Pani/Pan z wnioskiem do firmy „LW - Łukasz Wróblewski” o udostępnienie możliwości zapłaty za zakupione towary w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez firmę „LW - Łukasz Wróblewski” kredytu kupieckiego, firma „LW - Łukasz Wróblewski” w celu oceny Pani/Pana zdolności kredytowej. Firma „LW - Łukasz Wróblewski” może poprosić od Panią/pana o przekazanie informacji dotyczących Pani/Pana sytuacji finansowej, zawartych w dokumentach finansowych, deklaracjach podatkowych. Podanie ww. informacji jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować odmową przyznania Pani/Panu możliwości zapłaty w odroczonym terminie w ramach przyznanego kredytu kupieckiego.

7. Jeśli zgadza się Pani/Pan na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną firma „LW - Łukasz Wróblewski” będzie wysyłała je na adres podany podczas rejestracji konta w Sklepie internetowym, może Pani/Pan jednak podać inny adres e-mail na etapie składania zamówienia w Sklepie internetowym. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje, że faktury będą domyślnie wysyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przy założeniu konta w Sklepie internetowym.

Jeśli składa Pani/Pan za pośrednictwem Sklepu internetowego zamówienie na odbiór od Pani/Pana zwracanego towaru firma „LW - Łukasz Wróblewski” przetwarza Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania tej umowy, tj. imię nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr faktury, której dotyczy zwracany towar, oznaczenie zwracanego towaru, adres z którego należy odebrać zwracany towar. Ma Pani/Pan również możliwość podać nr konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot w pieniędzy za zwrócony towar. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia złożenia zamówienia po odbiór od Pani/Pana zwracanego towaru za pośrednictwem formularza zwrotów na stronie Sklepu internetowego.

W przypadku gdy chce Pani/Pan złożyć reklamację związaną z towarem, za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego w Sklepie internetowym musi Pani/Pan podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail., nr faktury dotyczącej reklamowanego towaru, oznaczenie reklamowanego towaru. Ma Pani/Pan również możliwość podać nr konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot w pieniędzy. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza reklamacji na stronie Sklepu internetowego.

W przypadku, gdy chce Pani/Pan zapisać się na newsletter musi podać adres poczty elektronicznej i wyrazić zgodę na przesyłanie na ten adres informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu bezpośredniego. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newsletter ’a.

W przypadku, gdy chce Pani/Pan otrzymywać drogą telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS, informacje o promocjach, nowościach i przecenach dotyczących oferty firmy „LW - Łukasz Wróblewski” musi Pani/Pan wyrazić zgodę na kontakt telefoniczny oraz na przesyłanie na numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu bezpośredniego. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia nawiązanie przez firmę „LW - Łukasz Wróblewski” z Panią/panem kontaktu telefonicznego w tym wysyłania SMS.

W przypadku gdy chce Pani/Pan skontaktować się z firmą „LW - Łukasz Wróblewski” za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.e-tama.pl musi Pani/Pan podać imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie do firmy „LW - Łukasz Wróblewski” wiadomości za pośrednictwem ww. formularza kontaktowego.

VII. ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH

1. Firma „LW - Łukasz Wróblewski” pozyskuje Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, z zastrzeżeniem ust. 2

2. Jeśli jest Pani/Pan przedsiębiorcą, który wystąpił o umożliwienie dokonywania płatności w odroczonym terminie, w ramach przyznanego przez firmę „LW - Łukasz Wróblewski” kredytu kupieckiego, firma „LW - Łukasz Wróblewski” może zbierać o Pani/Panu, za pośrednictwem biur informacji gospodarczej informacje zgodnie z ustawą z dnia 09.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych. firma „LW - Łukasz Wróblewski” zbiera ponadto od podmiotów świadczących usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, informacje na temat wiarygodności płatniczej, w szczególności terminowości regulowania przez Panią/Pana zobowiązań w stosunku do innych podmiotów gospodarczych, np. historii płatności, wartości zobowiązań, struktury płatności, historii opóźnień, średniego opóźnienia. firma „LW - Łukasz Wróblewski” pozyskuje ww. informacje od następujących podmiotów. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, BISNODE Polska Sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. EULERS HERMES COLLECTIONS Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.

VIII. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

1. Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną firma „LW - Łukasz Wróblewski” przetwarza Pani/Pana dane charakteryzujące sposób korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną zbierane za pomocą programów Google Analytics oraz Google Adwords. Google Analytics, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Sklepu Internetowego stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Firma „LW - Łukasz Wróblewski” zaimplementowała następujące funkcje Google Analytisc: remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager, raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics. Google Adwords to system reklamowy Google pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense,

b) informacje o skorzystaniu przez Panią/Pana z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

c) oznaczenia identyfikujące Panią/Pana w systemie informatycznym firmy „LW - Łukasz Wróblewski” nadawane na podstawie danych podanych przez Panią/Pana.

d) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Pani/Pan korzysta łącząc się ze stroną https://www.e-tama.pl, (IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz Google Adwords. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na Pani/Pana urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma „LW - Łukasz Wróblewski” z siedzibą w Piszu przy ul. Grunwaldzkiej 1A, 12-200 Pisz.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do Pani/Pana preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Pani/Pana urządzenie końcowe i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta Pani/Pan ze stron internetowych Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3) utrzymanie sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musi Pani/Pan na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

4) W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” ( persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Panią/Pana.

4. W ramach Sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;

2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;

3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego;

4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Panią/Pana ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego Pani/Pan pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu, funkcjonalności strony internetowej oraz możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej itp.;

5) „reklamowe” pliki cookies, należące do firmy „LW - Łukasz Wróblewski”, Google oraz podmiotów zewnętrznych (np. DoubleClick) umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań na podstawie historii odwiedzin na stronie Sklepu internetowego.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Może Pani/Pan dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Pani/Pana urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Firma „LW - Łukasz Wróblewski” informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.

7. Pliki cookies zamieszczane w Pani/Pana urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z firmę „LW - Łukasz Wróblewski” reklamodawców oraz partnerów.

8. Kompleksowe informacje o sposobie zmiany sposobu przechowywania lub dostępu cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych najpopularniejszych przeglądarek internetowych dostępne są pod poniższymi linkami:

Internet Explorer

Mozilla

Chrome

Opera

9. Firma „LW - Łukasz Wróblewski” prowadzi działalność marketingową z zastosowaniem reklam displayowych. Może Pani/Pan w każdej chwili zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam.

10. W związku z korzystaniem z remarketingu za pomocą Google Analytics:

1) mogą być Pani/Panu wyświetlane reklamy związane z firmą „LW - Łukasz Wróblewski” podczas korzystania przez użytkownika z wyszukiwarki Google jak również ze stron WWW partnerów Google wyświetlających reklamy Google,

2) Firma „LW - Łukasz Wróblewski” Google, partnerzy Google wyświetlający reklamy Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin na stronie Sklepu internetowego.

11. W związku z wdrożeniem raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz integracji narzędzia DoubleClick Campaign Manager, Google oraz partnerzy Google wyświetlający reklamy Google korzystają wspólnie z plików cookie pierwszego podmiotu (jak plik cookie Google Analytics) i plików cookie innych podmiotów (jak plik cookie DoubleClick) do informowania, jak wyświetlenie reklamy, inne wykorzystania usług reklamowych i interakcje z tymi wyświetleniami są powiązane z odwiedzinami w Sklepie internetowym.

12. W związku z wdrożeniem raportów zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics firma „LW - Łukasz Wróblewski” używa danych pochodzących z reklam Google opartych na zainteresowaniach lub danych odbiorców zewnętrznych (takich jak zainteresowania) w usłudze Google Analytics do analizy ruchu na stronie Sklepu internetowego.

IX. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Firma „LW - Łukasz Wróblewski” stosuje środki techniczne oraz organizacyjne zabezpieczając dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem, stosowne do stwierdzonego ryzyka związanego z przetwarzaniem danych.

2. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Panią/Pana podczas rejestracji oraz logowania się do konta w Sklepie internetowym, firma „LW - Łukasz Wróblewski” zapewnia szyfrowanie połączenia z serwerem firma „LW - Łukasz Wróblewski” z użyciem certyfikatu SSL.

3. Podjęte przez firmę „LW - Łukasz Wróblewski” działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli Pani/Pan sam nie zachowuje zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinna Pani/Pan zachować w poufności login i hasło do konta w Sklepie internetowym i nie udostępniać ich osobom trzecim. Firma „LW - Łukasz Wróblewski” nie będzie zwracał się do Pani/Pana o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta osobom nieuprawnionym powinna Pani/powinien Pan każdorazowo wylogować się po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego lub Portalu szkoleniowego.

4. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 07.09.2020r.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania